Search here:

Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

1) Algemeen
Coachpraktijk Van klein naar Groots is opgericht door Debora van Beek-Cordfunke (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62687077.
Coachpraktijk Van klein naar Groots richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt).

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met coachpraktijk Van klein naar Groots en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Overeenkomst
Voor alle cliënten wordt een overeenkomst gebruikt. Bij kinderen onder de 16 jaar dienen beide gezaghebbende ouders akkoord te gaan met de begeleiding en dienen zij deze overeenkomst te ondertekenen.

4) Coaching / begeleiding kinderen
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coachpraktijk Van klein naar Groots kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid
Coachpraktijk Van klein naar Groots is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders of begeleiders.

6) Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessies telefonisch bereikbaar te zijn. In overleg kan er ook afgesproken worden dat de ouder aanwezig is tijdens de coachingsessies. Na een coachingsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Dit zal altijd eerst in overleg zijn met de cliënt. Indien er behoefte is bestaat er de mogelijkheid om tijdens een tussen gesprek en de vorderingen met betrekking tot de cliënt te bespreken met de ouders of begeleiders.

7) Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens een coachingssessie wordt door coachpraktijk Van klein naar Groots de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9) Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van coachpraktijk Van klein naar Groots (www.vankleinnaargroots.nl) of zijn op te vragen bij coachpraktijk Van klein naar Groots. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Coachpraktijk Van klein naar Groots houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10) Betalingsvoorwaarden
Na afloop van een sessie mailt coachpraktijk Van klein naar Groots een factuur naar de cliënt. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.

11) Aansprakelijkheid
Begeleiding en advies van coachpraktijk Van klein naar Groots is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Coachpraktijk Van klein naar Groots is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door coachpraktijk Van klein naar Groots, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van coachpraktijk Van klein naar Groots. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van coachpraktijk Van klein naar Groots.

12) Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.vankleinnaargroots.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.